BLAStblog #13 – Omgevingsvisie, de kans voor meer samenhang tussen ruimtelijke en sociale kwaliteit

Vanaf 2021 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet verbreedt de scope waarmee we onze leefomgeving benaderen, in stand houden en ontwikkelen: voortaan worden ruimtelijke ordening, sociale kwaliteit, gezondheid en veiligheid integraal afgestemd in één wettelijk kader.

Voor de gemeente Breda betekent dit onder meer dat de huidige Structuurvisie Breda 2030 wordt opgevolgd door een nieuwe Omgevingsvisie. Sinds de vaststelling van Breda 2030 zien we veel nieuwe trends tot wasdom komen, die betekenis hebben voor de ontwikkeling van de Bredase leefomgeving. Om deze ontwikkelingen in de nieuwe Omgevingsvisie integraal en in samenhang met elkaar op te kunnen pakken, is het – nog meer dan voorheen – van belang om de samenwerking met partners en belanghebbenden actief op te zoeken.

Op basis van de huidige ontwikkelingen hebben we daarom een aantal aandachtsvelden benoemd die het startpunt vormen voor debat in en met de stad, wijken en dorpen. Het betreft vraagstukken die ons allen de komende tijd zullen aangaan en die zich niet aan sectorale afbakeningen houden zoals die in het verleden vaak zijn gehanteerd. Een eerste stap op weg naar een integrale Omgevingsvisie. Deze aandachtsvelden zijn:

  • Veel stedelijke systemen zullen de komende decennia ingrijpende transities ondergaan, zoals de energiehuishouding en het systeem van vervoer en transport. Daarnaast groeit de digitale laag over de stad, en zal stedelijk groen en water veranderen om in te spelen op de effecten van de klimaatverandering.
  • Demografische feiten zoals vergrijzing en migratie vragen om aandacht; in het sociale domein maar juist ook bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Hier liggen kansen om te bouwen aan een vitale en inclusieve stad: iedereen doet mee en draagt naar vermogen bij aan een betrokken en solidaire samenleving.
  • Breda heeft een ongekende hoeveelheid ruimte in haar centrum, dat vanwege het tweezijdig gerichte nieuwe station bovendien groter is geworden. Transformatie dient zich zodoende aan ten noorden en ten zuiden van het spoor. De opgave om een gebied ter grootte van twaalf Chasséparken te transformeren, biedt enorme kansen en vraagt tegelijkertijd om een goede koppeling van ruimte en programma. Mogelijkheden dienen zich aan om de vitaliteit van het bestaande stadshart te versterken en een vernieuwend en duurzaam stadsdeel te realiseren aan de andere zijde van het spoor en toch op loopafstand.
  • Een laatste aandachtspunt is de toekomst van de stad in haar omgeving. Het gaat hierbij om twee dimensies. Enerzijds om de economische positie van de stad in Europa, Nederland, Brabant en de regio. Anderzijds om de wederkerige relatie tussen de veranderende stad en het ook veranderende buitengebied, dat tweederde van het grondgebied van de gemeente Breda beslaat.

In de tweede helft van dit jaar worden de nodige bijeenkomsten georganiseerd rond deze thema’s. Hierbij wordt vooral ingezet op de onderlinge samenhang van de fysieke en de sociale thema’s in de stad. “Breda brengt het samen”: juist in de cross-overs zit de vernieuwing, voor een mooie stad en een stad van de mensen.