Met de prijs wil BLASt de aandacht vestigen op het belang van ruimtelijke kwaliteit in de stad Breda. De winnaar ontvangt de Bredase roede, een historische lengtemaat, eigentijds vormgegeven.

a) De BLAStprijs wordt jaarlijks uitgereikt in twee categorieën. Voor elke volgende editie worden twee nieuwe categorieën gekozen.

b) De BLAStprijs wordt georganiseerd door BLASt in samenwerking met de BNA Kring West-Brabant, en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda.

c) Een plan kan op twee manieren worden ingezonden:
1) door architecten, ontwerpers, aannemers of opdrachtgevers.

2) door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda.

d) Aan deelname zijn geen inschrijvingskosten verbonden.   

e) Inzendingen dienen te voldoen aan het gestelde thema van de betreffende categorie en te zijn gelegen in de gemeente Breda.

f) Inzendingen in de XS-categorie dienen te zijn ontworpen in de afgelopen drie jaren (2016, 2017, 2018). Ook moet in deze jaren met de uitvoering begonnen zijn. Inzendingen in de XL-categorie dienen te zijn ontworpen in de afgelopen vijf jaren (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), uitvoering is hier niet relevant.

g) Naast inzendingen door architecten/ontwerpers/aannemers of opdrachtgevers selecteert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda projecten binnen de aangewezen categorieën. Ook deze projecten dingen mee naar de BLAStprijs.

h) Inzendingen dienen voor de uiterlijke sluitingstermijn door BLASt te zijn ontvangen.

i) Inzendingen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden niet in de beoordeling betrokken. De jury kan hiervan gemotiveerd afwijken.

j) Materiaal dat niet is gevraagd, wordt niet bij de beoordeling betrokken.

k) Ongewijzigde inzendingen die bij eerder edities zijn genomineerd, zijn uitgesloten van deelname.

l) Inzenders verklaren zich door inzending akkoord met het reglement.

m) Bij nominatie van projecten, die zijn voorgedragen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zullen ontwerper en/of opdrachtgever worden benaderd zich akkoord te verklaren met het reglement.

n) Inzendingen voor de BLAStprijs die digitaal via de website zijn ingediend, dienen gepaard te gaan met een volledig ingevuld deelnameformulier conform het format van de website.

o) Aan de architect van de genomineerde projecten zal worden gevraagd om het project op de avond van de prijsuitreiking toe te lichten.

p) Per editie kunnen beoordelingscriteria door het bestuur van BLASt gewijzigd worden, e.e.a. afhankelijk van de gekozen categorieën.

q) Het bestuur van BLASt benoemt voor elke editie een deskundige en onafhankelijke vakjury, bestaande uit minimaal drie leden.

r) BLASt voert het secretariaat van de jury.

s) De jurybeslissing wordt met argumenten gemotiveerd.

t) Indien naar de mening van de jury sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft zij het recht om geen winnaar aan te wijzen.

u) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

v) De juryleden en BLASt zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle ontvangen bescheiden.

w) Verveelvoudiging van de ingezonden bescheiden door BLASt ten behoeve van de jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan.

x) Het materiaal van de inzendingen dat niet wordt genomineerd door de vakjury zal door BLASt op geen enkele manier gebruikt worden.

y) Al het aangeleverde materiaal (beeld, tekst) van de genomineerde inzendingen is rechtenvrij beschikbaar voor publicaties, tentoonstellingen en promotionele activiteiten van BLASt.