Stedenbouwkundigen, ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers worden uitgenodigd hun plannen aan te melden voor de BLAStprijs 2022. Aanmelden kan tot en met 5 september op www.stichtingblast.nl/blastprijs

Met de prijs wil BLASt de aandacht vestigen op het belang van ruimtelijke kwaliteit in de stad Breda. De winnaar ontvangt de Bredase roede, een historische lengtemaat, eigentijds vormgegeven.

A: De BLAStprijs wordt jaarlijks uitgereikt. Voor elke volgende editie worden één of meerdere nieuwe categorieën gekozen.

B: De BLAStprijs wordt georganiseerd door BLASt in samenwerking met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda.

C: Plannen aangemerkt als versnellingsopgaven ontvangen een uitnodiging om in te schrijven. De architect van deze projecten wordt door BLASt gevraagd het desbetreffende project in te sturen.

D: Aan deelname zijn geen inschrijvingskosten verbonden.

E: Inzendingen dienen te voldoen aan het gestelde thema van de betreffende categorie en te zijn gelegen in de gemeente Breda.

F: Inzendingen dienen uiterlijk 5 september 2022 door BLASt te zijn ontvangen.

G: Inzendingen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden niet in de beoordeling betrokken. De jury kan hiervan gemotiveerd van afwijken.

H: Inzenden voor de BLAStprijs gebeurt digitaal via de website www.stichtingblast.nl en dient gepaard te gaan met een volledig ingevuld deelnameformulier conform het format van de website. Materiaal dat niet is gevraagd, wordt niet bij de beoordeling betrokken.

I: Ongewijzigde inzendingen die bij eerder edities zijn genomineerd, zijn uitgesloten van deelname.

J: Inzenders verklaren zich door inzending akkoord met het reglement.

K: Aan het ontwerpteam van de genomineerde projecten zal worden gevraagd om het project op de avond van de prijsuitreiking toe te lichten.

L: Per editie kunnen beoordelingscriteria door het bestuur van BLASt gewijzigd worden, e.e.a. afhankelijk van de gekozen categorieën.

M: Het bestuur van BLASt benoemt voor elke editie een deskundige en onafhankelijke vakjury, bestaande uit minimaal drie leden.

N: BLASt voert het secretariaat van de jury.

O: De jurybeslissing wordt met argumenten gemotiveerd.

P: Indien naar de mening van de jury sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft zij het recht om geen winnaar aan te wijzen.

Q: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

R: De juryleden en BLASt zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle ontvangen bescheiden.

S: Verveelvoudiging van de ingezonden bescheiden door BLASt ten behoeve van de jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan.

T: Al het aangeleverde materiaal (beeld, tekst) van de inzendingen is rechtenvrij beschikbaar voor publicaties, tentoonstellingen en promotionele activiteiten van BLASt.