Architecten, ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers worden uitgenodigd hun plannen aan te melden voor de BLAStprijs 2023. Aanmelden kan tot 25 september op www.stichtingblast.nl/blastprijs

Met de prijs wil BLASt de aandacht vestigen op het belang van ruimtelijke kwaliteit in de stad Breda. De winnaar ontvangt de Bredase roede, een historische lengtemaat, eigentijds vormgegeven.

A: De BLAStprijs wordt jaarlijks uitgereikt. Voor elke volgende editie worden één of meerdere nieuwe categorieën gekozen.

B: De BLAStprijs wordt georganiseerd door BLASt in samenwerking met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda.

C: Plannen aangemerkt als woongebouwen ontvangen een uitnodiging om in te schrijven. De architect van deze projecten wordt door BLASt gevraagd het desbetreffende project in te sturen. Het woongebouw – gedefinieerd als een (nieuw of gerenoveerd/getransformeerd) complex met meerdere gestapelde woningen – moet in de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd en zijn opgeleverd voor november 2023. Aan deelname zijn geen inschrijvingskosten verbonden.

E: Inzendingen dienen te voldoen aan het gestelde thema van de betreffende categorie en te zijn gelegen in de gemeente Breda.

F: Inzendingen dienen uiterlijk 25 september door BLASt te zijn ontvangen.

G: Inzendingen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden niet in de beoordeling betrokken. De jury kan hiervan gemotiveerd van afwijken.

H: Inzenden voor de BLAStprijs gebeurt digitaal via de website https://stichtingblast.nl/blastprijs/ en dient gepaard te gaan met een volledig ingevuld deelnameformulier conform het format van de website. Materiaal dat niet is gevraagd, wordt niet bij de beoordeling betrokken.

I: Ongewijzigde inzendingen die bij eerder edities zijn genomineerd, zijn uitgesloten van deelname.

J: Inzenders verklaren zich door inzending akkoord met het reglement.

K: Aan het ontwerpteam van de genomineerde projecten zal worden gevraagd om het project op de avond van de prijsuitreiking toe te lichten.

L: Per editie kunnen de beoordelingscriteria door het bestuur van BLASt gewijzigd worden, e.e.a. afhankelijk van de gekozen categorieën.

M: Het bestuur van BLASt benoemt voor elke editie een deskundige en onafhankelijke vakjury, bestaande uit minimaal drie leden.

N: BLASt voert het secretariaat van de jury.

O: De jurybeslissing wordt met argumenten gemotiveerd.

P: Indien naar mening van de jury sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft zij het recht om geen winnaar aan te wijzen.

Q: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

R: De juryleden en BLASt zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle ontvangen bescheiden.

S: Verveelvoudiging van de ingezonden bescheiden door BLASt ten behoeve van de jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan.

T: Al het aangeleverde materiaal (beeld, tekst) van de inzendingen is rechtenvrij beschikbaar voor publicaties, tentoonstellingen en promotionele activiteiten van BLASt.